عليرضا سعيدى نژاد
متولد خرداد ١٣٧١، تهران

در تجربه ى زمان قدم مى زنم و تماشا مى كنم گذر ثانيه هاى ثابت را كه لحظه اى در ثبات نمى مانند الا در خاطرات. هرچه ثبت مى شود در بهترين نوع خود خاطره اى ست كه ديگر تكرار نخواهد شد. نورها و رنگ ها، سايه ها و سياهى ها، همه نقشى از زندگى روزها و شب ها دارند، گاه به كلمات و گاه به تصاوير، خاطره اى ثبت مى شود و گاه اين خاطره، نمايى مشترك است از آنچه هركس مى بيند و احساس مى كند. فارغ از رنگ و فرم و تركيبات، اين اشتراك عواطف است كه جريانى ميان اثر و مخاطب شكل مى دهد. در تجربه ى زمان قدم مى زنم و به ترجمه ى اين اشتراك به هر بيانى مى كوشم.

علیرضا سعیدی نژاد